Türkçe Reddiyeler

Mühtedi İbrahim Efendi (Müteferrika) (öl. 1160/1747)
Risale-i İslamiyye

Hacı Abdi Bey (Petriçi) (öl. 1304/1884)
İzahu’l-Meram fi Keşfi’z-Zelam

Haputlu İshak Efendi Hoca (öl. 1310/1892)
Şemsu’l Hakika
Ziiyau’l-Kulub

Sırrı Paşa (öl. 1313/1895)
Nuru’l-Huda La Men İstehna

Ahmed Kemal
Beyanu’l Hakk

Ahmed Mithat Efendi (öl. 1329/1911)
Müdafaa (İstanbul 1882.)
Müdafaaya Mukabele ve Mukabeleye Müdafaa (İstanbul 1882.)
Beşair-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediyye

Abdul-Ahad Davud
İncil ve Salib (İstanbul 1913.)

Hadimli Hasan Sabri
İkazu’l Mü’minin fi Reddi’s-Salibin (İstanbul 1915)

Halil Halid
Hilal Salib Münazarası (İstanbul 1907)

Namık Kemal
Renan Müdafaanamesi (İstanbul 1908)

Muhammed Ebu Zehra öl. 1974
Muahdarat Fi’n-Nasraniyye

Reklamlar