Yakın Tarihte Türkiye ve İslam Dünyasında
Dinler Tarihi Çalışmaları

Rahmetullah Efendi
İzharu’l-Hakk (neşr.Ömer Fehmi Efendi,İstanbul, 1972.)

Ahmet Çelebi
Mukaranatu’l-Edyan (IV Cilt, Kahire, 1967.)

Zeki Şunude
El-Yehud (Kahire, 1974.)

Abdurrahman el-Âlemi (d.1862/ö.1936)
Selesilu’l-Munazarati’l İslamiyyetin-Nasraniyye

Afif Abdulfettah Tabbara
El-Yehud fil-Kur’an-ı Kerim (I. Baskı, Beyrut, 1970.)

Abdulkerim Hatib
El-Mesih fil-Kur’an ve’t-Tevrat ve’l-İncil (Beyrut, 1976.)

Abdulkadir Şeybetü’l Hamd
El-Edyan ve’l Furuk ve’l Mezahibul Muasıra

Şemsettin Sami (d.1850/ö.1904)
Esatir

İ. Khalid Ahmed
Muhadaraat fi Mukaranati’l-Edyan

Ahmed Abdulwahhab
El-İslam wa’l-Edyanu’l-Ukhraa

Mustafa Hilmi
El-İslam wa’l-Edyaan-Dirasaah-Mukaaranah

M. Edom
Tarih-i Esatir (Çev. Mustafa Nuri)II. Baskı H.1329

Ahmet Mithat Efendi
Tarih-i Edyan (I.baskı 1329.)
Niza’i İlm ü Din

Es’ad
Tarih-i Edyan (1336/1917’de bir cilt olarak yayınlandı.)

Şemsettin Günaltay
Tarih-i Edyan (İstanbul I.cilt, 1919.)
İslam Öncesi Araplar ve Dinleri (Ankara, 1997.)

Hilmi Ömer Buda
Dinler Tarihi (II. Baskı, 1897.)
İsa Meselesi (İstanbul 1931.)

Ömer Rıza Doğrul
Yeryüzündeki Dinler Tarihi (II. Baskı İstanbul, 1947.)
Dinler Tarihi (İstanbul, 1963.)

Annemarie Schimmel
Dinler Tarihine Giriş, (Ankara, 1955.)

Ed. Günay Tümer ve Diğerleri
Dinler Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Yay.

Abdu’l-Aziz Çavış
Anglikan Kilisesine Cevap (Çev. M. Akif Ersoy İstanbul, 1923.)

Abdul-Ahad Davud
Esrar-ı İseviyye (İstanbul 1975.)

Çev. Dr. Halil Sade
Barnaba İncili (Kahire 1958.)

İbrahim Süleyman El-Cübhan
Ma Yecibu en Ya’rifehu’l-Muslim (Riyad 1977.)

Abdulkerim El-Hatip
El-Mesih fi’l-Kur’an (Beyrut, 1979.)

Prof. Dr. Muhammed Takiyyü’d-Din El-Hilali
El-Berahinu’l-İnciliyyetü ‘Ala Enne ‘İsa Dahilun Fi’l-Ubudiyyeti Vela Hazza Lehu Fi’l-Uluhiyyeti (Medine 1974.) (İsa İnsandır Allah Değil Çev. Dr. Osman Cilacı,İstanbul 1977.)

Muhammed Ataurrahim
Bir İslam Peygamberi Hz. İsa (England 1977.)

Dr. Muhammed Cabir Abdü’l-Ali El-Hıyni
Drasat İslamiyye Fi’l-Akaid ve’l-Edyan, (Mısır,1971.)

Muhammed Ebu Zehra
Muhadarat Fi’n-Nasraniyye (Kahire 1966.)

Mimarzade Muhammed Emrullah
Mir’atul-Edyan Ve’l-Mezahib, (İstanbul, 1909.)

Prof. Dr. Mehmet Toplamacıoğlu
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi (Ankara, 1963.)

Ekrem Sarıkçıoğlu
Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, (İstanbul, 1963.)
Dinlerde Mehdi Tasavvuru, Sidre Yay. 1997.

Hikmet Tanyu
Dinler Tarihi Araştırmaları, (Ankara 1973.)
Tanrı İnancı (Ankara, 1980.)
İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı (Ankara, 1980.)
Türklerin Dini Tarihi (İstanbul,1974)

Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük
Dinler Tarihi, (Ankara 1989.)

Hüseyin Yurdaydın ve Mehmet Dağ
Dinler Tarihi, (Ankara, 1989.)

Suat Yıldırım
Mevcut kaynaklara Göre Hıristiyanlık (Ankara, 1987.)

Prof. Dr. Neşet Çağatay
İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, 1982

Enise Yener
Türkiye Dinler Tarihi ve İslam Dinine Ait Bir Bibliyografya Denemesi, (1963.)

Ali Şeraiti
Dinler Tarihi

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah
“İslam Öncesi Arabistanda Diğer Dinler” İslam Peygamberi c.1 (Çev. M Said Mutlu İstanbul, 1967.)

Abdullah Aydemir
İslami Kaynaklara Göre Peygamberler

Ahmet Kahraman
Mukayeseli Dinler Tarihi İletişim Yay.

Rene Guenon
İslam Maneviyatı ve Taoculuğa Toplu Bakış (Çev. Mahmut Kanık, İstanbul, 1989.)

İsmail R.Faruki, P.T.Raju, W. Chan, J. Kitagawa
Asya Dinleri ( Çev. Abdullah Davudoğlu, İstanbul, 2002.)

Mehmet Aydın
Dinler Tarihine Giriş

Mehmet Aydın
Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler

Kürşat Demirci
Dinler Tarihinin Meseleleri

Doç. Dr. Osman Cilacı
Dinler ve İnançlar Terminolojisi (Damla yay., İstanbul, 2001.)

Mehmet Ali Ayni, Ronald Enroth
Tarikatler ve Yeni dinler, Yeni Yaşam yayınları, 1998

Mahmut Aydın
Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, 2005.
İsa Tanrı mı? İnsan mı? İz yay., 2002.

Niyazi Berkeş
Patrikhane ve Ekümeniklik, Kaynak Yay., 2002.

Muazzez İlmiye Çığ
İbrahim Peygamber, Kaynak Yay., 2000.

Ali Erbaş
Hıristiyan Ayinleri, Nun Yay., 1998.

Mehmet Sakioğlu
Tevrat’ı Kim Yazdı, Ozan Yay., 2004.

Korhan Kaya
Hintlilerde Tanrı, Kaynak Yay.,

Ünver Günay, Harun Güngör,
Başlangıçtan Günümüze Türklerin Din Tarihi, İstanbul, Rağbet Yay.,2003.

Birant Esinoğlu
Dinlerin Gizemi, Ceylan Yay., İstanbul, 1996.

Reklamlar